Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene Voorwaarden
1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
2.In deze algemene voorwaarden wordt ‘klant’ genoemd, degene die de bestelling of order geeft en de ‘leverancier’ degene die het order aanvaardt en/of uitvoert toepasselijkheid van de door de klant
gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.De klant aanvaardt deze algemene voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. In geval van tekstueel betekenisverschil met een andere taalvariant geldt de Nederlandse tekst als
bindend.

B. Prijsaanvragen, en Prijsaanbiedingen
1.Alle door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk vermeld.
2.Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Alle bij offerte verstrekte of ter beschikking gestelde gegevens, informatie en ontwerpen blijven onze eigendom. Aanmaak van een
proefmodel of ontwerp of andere voorbereiding door de klant gevraagd, of onderling met de leverancier afgesproken, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt de klant ertoe nadien de opdracht aan de
leverancier toe te vertrouwen of hem hiervoor te vergoeden.
3.Prijsschommelingen en/of prijswijzigingen m.b.t. lonen, sociale voordelen en lasten, grondstoffen en valuta- of indexwijzigingen en andere niet voorziene omstandigheden op ogenblik van offerte, of
aanvaarding van de klant, machtigen de leverancier tot evenredige aanpassing.

C. Bestellingen
1.Een volstrekte gelijkenis bij uitvoering is niet altijd gewaarborgd (kleuren, ontwerpen en, materialen etc.;) daar we ons het recht voorbehouden eventuele veranderingen aan te brengen, die wij als
leverancier noodzakelijk achten voor onze fabricatie- technieken. Alhoewel we ons uiterst inspannen om de exacte benadering te betrachten van het gevraagde, kan bij geringe afwijkingen qua kleur,
aantal en formaat niet tot weigering van het geleverde door de klant worden besloten. Bij serieel vervaardigde producten behouden we ons het recht tot een hoeveelheidstolerantie van meer of min 12%.
2.De klant is aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproductie, oneerlijke concurrentie en dergelijke en vrijwaart de leverancier hierdoor van elke financiële of
gerechtelijke vervolging die hieruit zouden voortspruiten.
3.Degene die order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid t.o.v. Derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de
betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant deze aan derden te factureren en indien de leverancier hiermee heeft ingestemd.
4.Bij laattijdige levering van ontwerpen, materialen, wijzigingen e.d.; waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Stopzetting in een
bepaald stadium geeft de leverancier recht op vergoeding van de tot dan gedane kosten. Bij snellere levering dan voorzien kan extra kost worden in rekening gebracht.
5.De leveringstermijn is een streeftermijn; we zullen al het mogelijke doen om hieraan te voldoen. Overschrijding ervan verplicht ons niet tot enige vergoeding.
6.Mondelinge en telefonische mededelingen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk zijn bevestigd.
7.De leverancier is niet verplicht materiaal ter uitvoering van de werken van de klant ter bewaring te nemen. Indien een overeenkomst hierover wordt gemaakt kan een toeslag worden gevraagd
naargelang de belangrijkheid van de stukken.

D. Levering
1.De levering gebeurt ter adres van de leverancier. Vervoer- en verpakkingskost zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt naar de goedkoopste vorm gezocht, is er een andere manier
bedongen dan is de meerkosten voor de klant.
2.De goederen reizen steeds ter risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en oponthoud.
3.Het in ontvangst nemen van de geleverde waar zonder aantekening op de leverings- of verzendnota, geldt als bewijs van ontvangst in goede staat. Eventuele beschadigingen of tekorten bij levering
dienen door de klant zo spoedig mogelijk, ten laatste binnen de 8 dagen, te worden gemeld. De klant die de levering niet heeft gecontroleerd, is verondersteld de levering conform de bestelling te vinden.
De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een periode van 6 maand.
4.Indien de klant nalaat de levering te nemen begint de termijn (cf. 3) van acht dagen vanaf ogenblik van ontvangst leveringsnota, verzend document of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
5.Gedeeltelijk gebruik van de levering heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van het geleverde, geven de klant niet het recht tot afkeuring van de geheelde
leverancier behoudt zich het recht om goed uitgevoerd werk te leveren i.p.v. mogelijk foutief werk.

E. Aansprakelijkheid
1.De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt tot de volledige respectievelijk gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij
Heeft ontvangen voor het niet conforme deel van de bestelling. De leverancier wijst verder alle aansprakelijkheid af, direct of indirect, zo ook voor alle mogelijke schade toegebracht aan personen of
goederen door geleverde of verkochte waar.
2.Verder zijn wij niet aansprakelijk voor schade direct dan wel indirect veroorzaakt door een gebrek aan de goederen dan welaan enig deel ervan,
3.Bij verwerking, restauratie of conservatie van bestaande stukken is door veroudering, staat, materiaalgebruik, bewaarmethode enz. van de goederen en onze her manipulatie ervan er geen
aansprakelijkheid mogelijk in die zin dat de goederen alsdan terug in goede laat staan oorspronkelijk staat kunnen worden teruggebracht. Deze zullen echter naar onze beste technologische en
ideologische wetenschap worden uitgevoerd.
4.Alle klachten over de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht, binnen de 8 dagen na de levering aangetekend te worden
medegedeeld aan de leverancier. Alle niet zichtbare gebreken dienen binnen de 2 maand na de vaststelling door de klant te worden gemeld. De waarborg voor niet zichtbare gebreken vervalt in ieder
geval 6 maand na de levering. Indien de klachten gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de leverancier zich tot het herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen of de
herwerking in geval van reparatie wanneer de fout aanwijsbaar naar de levering uitgaat.
In geval van nieuwe goederen kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van de verkochte waar.
5.Indiening van een klacht ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van de leverancier.
6.Wanneer er voor waardevolle oude stukken geen verzekeringspolis is bedongen of afgesproken met de klant kan hierdoor de leverancier in geen enkele zin aansprakelijk worden gesteld voor de
goederen.

F. Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door ons geleverde goederen die zich (nog) bevinden bij de klant dan wel bij derden gelieerd aan de klant, blijven eigendom van de leverancier tot op het moment van volledige betaling van al
hetgeen de klant jegens de leverancier is verschuldigd, alsmede vorderingen door tekortschieten van de overeenkomst.
2.Vanaf het ogenblik van levering draagt de klant het risico van verlies, diefstal, brand, beschadiging of andere calamiteiten.
3.Wij zijn te allen tijde bevoegd de geleverde goederen bij de klant weg te halen indien deze niet aan zijn verplichtingen jegens ons voldoet of zal kunnen voldoen. Hij zal ons hiervoor toegang moeten
verschaffen tot de bewaarplaats ervan, en wanneer dit gepaard zou gaan met kosten dienen deze door de klant te worden gedragen.
4, Niettegenstaande de betaling van de goederen behouden we alle intellectuele eigendomsrechten op de voorontwerpen en het werk. We hebben het exclusieve recht op de gehele of gedeeltelijke
reproductie, onder welke vorm dan ook, en van de documenten van het werk.

G. Betaling
1.De factuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, ten laatste 3O dagen na factuurdatum, ter woonplaats van de leverancier. Wissels checks, mandaten en kwitanties ed. brengen hieraan
geen afwijking.
2.De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling, een tweede derde bij de aanmaak en het saldo bij levering.
3.De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege (B.W.art 1139) als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte voor nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en
zonder aanmaning ten laste van de klant een interest van 1,5 pct. per maand.
4.Wanneer de factuur onbetaald blijft vijftien dagen na de aangetekende aanmaning, zal de schuld worden verhoogd met 1O pct. van het bedrag van deze factuur, met een minimum van 65 euro. Deze vergoeding geldt als schadebeding en omvat niet de protest- en gerechtskosten die eveneens te last zijn van de klant.
5.Bij niet-betaling van de factuur (en) op de vervaldag behoudt de leverancier zicht het recht voor onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog onbetaald zijn en iedere bestelling of lopend contract te annuleren. Indien er een schorsing of annulatus gebeurt op verzoek van de klant zal de facturatie geschieden op basis van de tot dan verrichtte werkzaamheden.

H. Bevoegdheid
1.De leverancier behoudt zich het recht voor ieder geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst, voor te leggen aan de rechtbank van zijn gebied. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding.
2.Ingeval van strijdigheid met de Wet van één of meer clausules van deze voorwaarden blijven de andere clausules van deze voorwaarden onverkort geldig

I. Verpakking
1.De leverancier houdt eraan om aan hergebruik van verpakkings- en verstevigingsmaterialen te doen. We verbinden ons aan de terugname van deze volgens de wettelijke regeling en indien we als
‘verpakkingsverantwoordelijke’ zouden hebben opgetreden.

J. Onderhoud Bedrukte Vlaggen
Om de levensduur van vlaggen te verlengen:
– niet nat of vochtig opbergen
– laat uitgerafelde vlaggen niet hangen, herstellen gaat snel en houdt slijtage tegen, stofslijtage door licht, milieu, vocht en statische elektriciteit e.a. gebruiksfactoren is inherent aan het medium
– wassen: best met voorweek van 24 Dan op ca 40°C met niet-agressief wasmiddel; zonder bleekmiddelen wassen, – matig warm strijken
– bij harde wind of storm vlag binnenhalen (zeker aangeraden vanaf 6 Beaufort en hoger) voorkomt kapotslaan
– gebruik bij harde wind of slecht weer een kleiner formaat of wimpel. Nationale vlaggen worden verondersteld s’ nachts binnengehaald te worden, wat hun levensduur aanzienlijk verlengt.
– voor optimaal continu buitengebruik van vlaggen wordt aangeraden deze 2 tot 3 x per jaar te vervangen.

K. Onderhoud Hand geborduurde Vaandels en Vlaggen
1. Raadpleeg altijd eerst leverancier voor eventueel onderhoud hiervan.

L. Bewaring en opberging lange periodes kunstvlaggen, borduurwerken enz.
– donkere verluchte (zonder tocht) ruimte (rel.vochtigh.max 50%)
– indien mogelijk horizontaal in lade doch niet opgeplooid (weefselverzwakking en verkleuring in plooien) wel opgerold
– plaats besparende bewaring: verpakt in zuurvrij osmotisch papier opgerold op zuurvrije kartonnen rol van breedte of hoogte van betreffende stuk, volledig afgedekt voor stof en licht;
(Evenwel nooit in plastiek doch steeds in vochtregulerende beschutmaterialen.
– hoge temperaturen gecreëerd door zoninval via opberging/uitstalling in kaders of glazen kasten vermijden.

M. Privacy GDPR
– we bewaren van klanten, naam, adres, telefoonnummer en mailadres voor facturatie en correspondentie doeleinden en dit voor de duur van deze relatie. Deze gegevens zijn door de klant eenvoudig opvraagbaar ter vernieuwing, verbetering of ter verwijdering uit ons systeem. Verdere info of vragen: info@vaandels.nl